Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Kryteria ocen za zachowanie I - III gimn
Wpisany przez Administrator
niedziela, 31 stycznia 2010 17:03

(wyciąg ze Statutu szkoły)

Kryteria wystawiania śródrocznych i rocznych ocen kwalifikacyjnych zachowania uczniom gimnazjum

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności :

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

b) respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych także poza szkołą.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 13 ust.3a i 3b.

3. Na ocenę za zachowanie nie mają wpływu oceny z zajęć edukacyjnych.

4. Zachowanie ucznia począwszy od klasy czwartej ocenia się następująco (ocena śródroczna i końcowa):

wzorowe - wz

bardzo dobre - bdb

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

naganne - ng

5. Ocena "wyjściową" jest ocena dobra.

6. Ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca podczas narady wychowawczej wykorzystując :

- samoocenę ucznia,

- ocenę samorządu klasowego,

- ocenę zespołu nauczycieli,

- własne spostrzeżenia.

7. Przy wystawianiu oceny wychowawca może brać pod uwagę sugestie i spostrzeżenia pracowników administracyjno - obsługowych szkoły.

8. Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów wychowawca musi uzasadnić ocenę.

9. Ocena za zachowanie powinna wyrażać:

- sumienność w nauce i wykonywanie innych obowiązków,

- wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

-systematyczność, punktualność w uczęszczaniu na zajęcia oraz przestrzeganie zasad bhp,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych,

- poszanowanie i rozwijanie tradycji szkoły,

- pomaganie innym w nauce,

- wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,

- dbałość o wystrój klasy, szkoły,

- umiejętność współpracy w zespole,

- uczciwość w postępowaniu codziennym,

- reagowanie na zło,

- dbałość o kulturę słowa, umiejętność prowadzenia dyskusji w kulturalny sposób,

- poszanowanie godności innych i swojej,

- dbałość o zdrowie swoje i innych,

- nieuleganie nałogom(picie, palenie, narkotyki),

- przestrzeganie zasad higieny.

Przy ustalaniu ocen semestralnych i rocznych należy kierować się kryteriami:

Ocenę wzorową - otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej 4 spośród dodatkowych kryteriów niezbędnych na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wyróżnia się w ten sposób, że:

1. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, lub:

2. Godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych szczebla okręgowego i wojewódzkiego, lub:

3. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia aktywnie działając w klubie sportowym, organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, szkole muzycznej i może się na tym polu poszczycić znaczącymi osiągnięciami, lub:

4. Podejmuje się wielu działań o charakterze prospołecznym pomagając innym w sposób bezinteresowny, lub:

5. W innych sytuacjach zachował się w sposób wzorowy, godny naśladowania, dzięki czemu wyróżnia się szczególnie z grona pozostałych uczniów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria wymagane na ocenę dobrą, a ponadto:

1. Nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach,

2. Maksymalnie 3 razy w semestrze spóźnia się na zajęcia i zawsze je usprawiedliwia,

3. Bierze udział w pracach społecznych w szkole i poza szkołą,

4. Uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, lub

5. Jest aktywnym członkiem organizacji społecznych i młodzieżowych (grup formalnych)

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków i spełnia następujące kryteria:

1. Ma maksymalnie 3 godziny nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

2. Maksymalnie 5 razy w semestrze spóźnia się na zajęcia i zawsze je usprawiedliwia.

3. Jest zdyscyplinowany na lekcji, zainteresowany zdobywaniem wiedzy

a) nie przeszkadza na lekcjach

b) jest aktywny

c) prowadzi zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela

d) posiada pomoce dydaktyczne wymagane na lekcję

e) prawidłowo wypełnia obowiązki dyżurnego (klasowego i szkolnego)

4. Jest zaangażowany w działalność na rzecz klasy, szkoły, inspiruje działalność innych osób

5. Wykazuje troskę o mienie społeczne, szkolne i szanuje własność innych osób

6. Zmienia obuwie szkolne

7. Nie ulega nałogom (nie pali, nie używa alkoholu i narkotyków)

8. Nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia dla siebie i innych, czynnie przeciwstawia się niebezpiecznym zachowaniom

9. Posiada wysoką kulturę osobistą:

a) nie używa wulgarnego języka

b) właściwie zachowuje się wobec kolegów i nauczycieli

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który na ogół zachowuje się poprawnie, w zachowaniu nie wyróżnia się niczym szczególnym pośród kolegów , bywa mało aktywny, niesystematyczny, nie wchodzi w konflikt z prawem, nie oddziałuje źle na zespół klasowy. Zdarzają mu się drobne naruszenia regulaminu, otrzymuje sporadycznie uwagi za niestosowne zachowanie się na lekcji, ale zastosowane środki zaradcze rokują poprawę i przynoszą oczekiwane rezultaty.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który lekceważąco odnosi się do poleceń nauczyciela i obowiązującego w szkole prawa, a zastosowane przez samorząd klasy, wychowawcę, dom rodzinny, dyrekcję środki zaradcze nie odnoszą pożądanych skutków. Uczeń taki dodatkowo:

1. Uporczywie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, stale narusza postanowienia statutu, regulaminu porządkowego czy też celowo źle wypełnia powierzone zadania.

2. Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji (ma liczne uwagi w dzienniku lub zeszycie).

3. Wagaruje (ma nieusprawiedliwionych więcej niż 10% ogółu godzin lub 20% godzin z jednego przedmiotu ).

4. Wyśmiewa i ubliża innym, ośmiesza uczniów aktywnych.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który świadomie wszedł w konflikt z prawem lub dopuścił się choćby jednego z niżej wymienionych wykroczeń :

1. Demoralizuje innych i namawia do złego zachowania.

2. Stosuje przemoc fizyczną bądź psychiczną wobec swoich kolegów i koleżanek.

3. Ma minimum 50 % godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (nawet z jednego przedmiotu).

4. Pali papierosy,

5. Używa lub rozprowadza alkohol lub narkotyki,

6. Fałszuje dokumenty (prace klasowe, podpisy, dopisuje lub zmienia oceny szkolne).

7. Wchodzi w konflikt z prawem (dopuszcza się kradzieży, stosuje szantaż, prowokuje do udziału w bójkach, świadomie niszczy mienie innych, wymusza siłą lub groźbą cudzą własność),

8. Jest członkiem grup nieformalnych o charakterze chuligańskim lub przestępczym

9. W inny sposób świadomie naraża życie, zdrowie lub mienie osób trzecich

Od obniżenia oceny do nagannej można odstąpić tylko w przypadku, jeśli uczeń w poprzednim semestrze tego samego roku szkolnego miał ocenę wzorową lub bardzo dobrą, wykroczenie miało charakter incydentalny, a uczeń zrozumie swój błąd i wyrazi chęć naprawienia go. W takim wypadku ocenę obniża się do nieodpowiedniej.

10. Powiadomienie ucznia o ocenie wzorowej, bardzo dobrej, dobrej , poprawnej i nieodpowiedniej powinno mieć miejsce na tydzień przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.

11. O grożącej ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są na 2 tygodnie przed jej wystawieniem.

12. W przypadku wejścia przez ucznia w konflikt z prawem, popełnienia poważnego wykroczenia, termin ustalony w pkt 11 nie musi być dotrzymany.

13. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły , jeżeli uznają, że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14. Dyrektor w tym celu powołuje komisję która ustala roczną ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji w składzie:

a) dyrektor lub wicedyrektor - przewodniczący

b) wychowawca klasy

c) pedagog

d) psycholog

e) przedstawiciel SU

f) przedstawiciel rady rodziców

która po dokładnym zapoznaniu się z zebraną dokumentacją, ustala roczną (semestralną) ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ze swojej pracy sporządza protokół.

15. Dyrektor w ciągu 3 dni od ustalenia przez komisję oceny, informuje rodziców i przekazuje im swoją decyzję w formie pisemnej.

16. Od ustalonej oceny z zachowania przez komisję nie ma odwołania.

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone