Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Prawa, obowiazki, nagrody i kary
Wpisany przez Administrator
niedziela, 31 stycznia 2010 17:08

PRAWA, OBOWIĄZKI, NAGRODY I KARY


1. Uczeń Zespołu Szkół nr 4 ma prawo do:

 1. pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. pełnej informacji na temat warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania oraz warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny zachowania oraz uzasadnienia wystawianych ocen;
 4. dostosowania dla niego wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych - zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 5. pisania odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do potrzeb ucznia z dysfunkcjami - zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 6. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,, celami, stawianymi wymaganiami;
 7. wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;
 8. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higie­ny pracy umysłowej,
 9. poszanowania swojej godności w sprawach osobistych, rodzinnych
 10. podmiotowego, życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym
 11. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 12. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej ­zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją szkoły;
 13. reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych i pozaszkolnych; zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa - zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
 14. uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych - lekcyjnych, pozalekcyjnych
 15. korzystania z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków dydaktycznych - tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna;
 16. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego oraz pomocy w tym zakresie ze strony pedagoga szkolnego, psychologa, wychowawcy klasy, nauczycieli, dyrekcji szkoły, samorządu uczniowskiego, właściwych instytucji;
 17. zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, nauczycieli, Dyrekcji szkoły - uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia;
 18. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi i wyjaśnień;
 19. ubiegania się o pomoc materialną i socjalną w różnej formie- według potrzeb i na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz w zależności od środków którymi dysponuje szkoła;
 20. otrzymania legitymacji szkolnej uprawniającej do korzystania ze stosownych zniżek
 21. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 22. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 23. korzystania z pomocy doraźnej,
 24. nietykalności osobistej,
 25. bezpiecznych warunków pobytu w szkole, w tym ochrony przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacja oraz innymi przejawami patologii społecznej
 26. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących przepisów,
 27. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i za­wodach.
 28. nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
 29. udziału w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie" na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 30. wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w oraganizacjach działających w szkole;


2. Uczeń Zespołu Szkół nr 4 ma obowiązek:

 1. przybyć do szkoły przed rozpoczęciem lekcji zgodnie ze swoim planem i pozostać w niej do ukończenia ostatniej lekcji
 2. bezpośrednio po zakończeniu lekcji zejść do szatni, przebrać się i opuścić szkołę. Szkolne obuwie może pozostać w szatni, ale może być umieszczone w worku lub reklamówce,
 3. zmiany obuwia niezwłocznie po wejściu do szkoły ( również na zajęciach pozalekcyjnych), oraz pozostawienia ciepłego okrycie w wyznaczonej szatni. Obuwie zamienne stanowi obuwie na miękkiej, płaskiej podeszwie.
 4. przebywać w świetlicy, korzystać z czytelni lub Centrum Multimedialnego do czasu rozpoczęcia lekcji jeśli dojeżdża lub zmuszony jest z różnych względów do wcześniejszego przyjścia do szkoły,
 5. systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, przygotowywać się do nich na miarę swoich możliwości
 6. właściwie zachowywać się podczas wszystkich zajęć edukacyjnych oraz organizowanych w szkole uroczystości.
 7. uczniowie niećwiczący musza przebywać w miejscu, gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego (sala gimnastyczna, boisko lub pływalna), z wyjątkiem tych, którzy decyzją dyrektora są z tych zajęć zwolnieni
 8. przebierać się w strój gimnastyczny określony regulaminem sali gimnastycznej i pływalni
 9. usprawiedliwiać w formie pisemnej, w terminie 7dni po powrocie do szkoły, nieobecności na zajęciach edukacyjnych
 10. dbać o schludny wygląd. Makijaż na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych jest niedozwolony, tak jak odkrywanie tych części ciała, które zwyczajowo w miejscach publicznych powinny być zakryte
 11. nosić jednolity strój, którym jest koszula sportowa w kolorze niebieskim dla klas I-III szkoły podstawowej i granatowym dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum od poniedziałku do czwartku. W piątek uczeń nie ma obowiązku noszenia mundurka.
 12. dbać o honor i tradycję szkoły. Nosić podczas wszystkich uroczystości szkolnych obowiązkowo strój odświętny galowy ustalony tradycją szkoły: dziewczęta biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, chłopcy biała koszula granatowy lub czarny garnitur, bądź ciemne spodnie i ciemny sweter.
 13. godnie zachowywać się podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych
 14. nie korzystać podczas zajęć z telefonu komórkowego oraz z jakichkolwiek środków łączności, urządzeń audio, w tym nagrywających, bez zgody nauczyciela. Ponadto istnieje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania innych osób bez ich zgody
 15. dbać o wspólne dobro, ład, porządek i swoje bezpieczeństwo w szkole. Podczas przerw uczeń może spacerować po korytarzach lub przebywać pod klasą, w której ma zajęcia. Zabronione jest wychodzenie poza teren szkoły wyznaczony ogrodzeniem.
 16. w wyznaczonym terminie pełnić z klasą dyżury na korytarzu, ponosić współodpowiedzialność za czystość i porządek w budynku i zgłaszać nauczycielom wszystkie dostrzeżone nieprawidłowości. Grafik dyżurów jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.
 17. w wyznaczonym terminie pełnić dyżur w stołówce, pilnując ładu i porządku w kolejce, a po zakończonym obiedzie umyć stoły i podłogę. Dyżurni nie mogą wchodzić do kuchni, myć naczyń, ani nosić waz z gorącą zupą.
 18. wystrzegać się szkodliwych nałogów, takich jak palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających. Na terenie szkoły i poza nią takie zachowanie jest niedopuszczalne.
 19. ponosić odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia. Usuniecie ich powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od wyrządzenia szkody, której sposób naprawienia należy uzgodnić wcześniej z dyrektorem szkoły
 20. bezwzględnie przestrzegać regulaminów znajdujących się w klasopracowniach, sali gimnastycznej oraz instrukcji obsługi urządzeń. Zawsze stosować się do poleceń nauczycieli podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych;
 21. zachować bezpieczeństwo w stołówce szkolnej i przestrzegać regulaminu stołówki.
 22. przestrzegać zasad kultury współżycia,
 23. pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły. Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone, przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe: telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki i pieniądze;
 24. podporządkować się zaleceniom dyrektora Zespołu, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
 25. poinformować wychowawcę, nauczyciela dyżurującego o zaistniałej sytuacji, która grozi niebezpieczeństwem lub jest sprzeczna z zasadami kultury
 26. przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać i porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleń w szkole i otoczeniu
 27. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i sobie nawzajem.
 28. pozytywnie reagować na wszelkie przejawy brutalności i agresji, poprosić o pomoc pracownika szkoły


3. Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia,
 • dzielność i odwagę.

4. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.


5. Ustala się następujące nagrody:

 • uczeń może otrzymać promocję ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 • uczeń klas I-III za wzorową naukę i zachowanie otrzymuje dyplom wzorowego ucznia.
 • uczeń klas IV-VI otrzymują promocję (ukończy szkołę) z wyróżnieniem jeśli w wyniku końcowo - rocznej klasyfikacji uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i dobrą lub wzorową ocenę z zachowania
 • uczeń klas I-III gimnazjum otrzymuje promocję (ukończy szkołę) z wyróżnieniem jeśli uzyska na koniec roku średnią ocen 4,6 i dobre lub wzorowe zachowanie.
 • uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało czerwonym pionowym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”
 • szkoła w miarę posiadanych środków organizuje wycieczki krajoznawczo turystyczne dla uczniów wyróżnionych ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • nazwiska uczniów Zespołu Szkół Nr 4 ( II i III etap kształcenia ) którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,0 i więcej odnotowuje się w „Złotej Księdze Zespołu Szkół Nr 4 )
 • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji szkoły
 • pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej
 • dyplomy dla uczniów klas I-III SP oraz tych z klas IV-VI SP i I-III gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen od 4,75 do 4,99
 • nagrody książkowe dla uczniów z klas IV-VI SP i I-III gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą
 • nagrody rzeczowe lub dyplomy za udział w konkursach wiedzowych, artystycznych lub sportowych
 • dyplomy lub nagrody książkowe za 100% frekwencję
 • listy gratulacyjne dla rodziców uczniów klas VI SP i III gimnazjum, którzy uzyskali średnia ocen 4,75 lub więcej oraz ocenę wzorowa lub bardzo dobrą z zachowania

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz Rady Rodziców.

7. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy lub Organów szkoły, a wręcza Dyrektor szkoły wobec całej społeczności szkolnej.


8. O przyznaniu nagrody, poza uczniem, informowani są jego rodzice/prawni opiekunowie i cała społeczność szkolna.


9. Ustala się następujące rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy klasy wobec klasy,
 • nagana wychowawcy z wpisem do zeszytu wychowawczego,
 • upomnienie dyrektora,
 • nagana dyrektora szkoły wobec klasy z wpisem do zeszytu wychowawczego
 • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 • przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą jej dyrektora
 • skreślenie z listy uczniów szkoły w drodze decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej


10 Uczeń gimnazjum, może być skreślony z listy uczniów jedy­nie z równoczesnym przeniesieniem go do innego gimnaz­jum po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty


11. Dyrektor może skreślić ucznia, który ukończył 18 r. ż z listy uczniów, gdy ten:

 • umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 • dopuszcza się kradzieży,
 • wchodzi w kolizję z prawem,
 • demoralizuje innych uczniów,
 • nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Zespołu Szkół.
 • wagaruje i nie usprawiedliwia swoich nieobecności w szkole.


12. Od wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośred­nictwem SU, wychowawcy klasy lub rodziców w terminie 14 dni do dyrektora szkoły, który po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną zawiesza lub utrzymuje karę.


 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone