Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Kryteria ocen za zachowanie uczniów klas IV - VI SP
Wpisany przez Administrator
niedziela, 31 stycznia 2010 17:09

(wyciąg ze Statutu szkoły)

Zasady i kryteria wystawiania ocen za zachowanie uczniom z klas IV - VI szkoły podstawowej

  1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności :

· funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

· respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych także poza szkołą .

2. Ocena zachowanie nie może mieć wpływu na:

· oceny z zajęć edukacyjnych,

· promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

· na ocenę za zachowanie nie mają wpływu oceny z zajęć edukacyjnych

Zachowanie ucznia począwszy od klasy czwartej ocenia się następująco (ocena śródroczna i końcowa)


wzorowe - wz

bardzo dobre - bdb

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

naganne - ng

Ocenę wzorową

otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

1. Nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach,

2. Sporadycznie w ciągu roku spóźnia się na zajęcia i zawsze je usprawiedliwia,

3. Godnie reprezentuje szkołę

a) Uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych

b) Jest aktywnym członkiem organizacji społecznych i młodzieżowych (grup formalnych)

c) Aktywnie bierze udział w pracach społecznych poza szkołą

4. W innych sytuacjach zachował się w sposób wzorowy, godny naśladowania, dzięki czemu wyróżnia się pozytywnie z grona pozostałych uczniów.

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń, który:

1. Może posiadać 2 godziny nieobecności nieusprawiedliwionych.

2. Sporadycznie w ciągu roku spóźnia się na zajęcia i zawsze je usprawiedliwia.

3. Bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauczaniu

a) Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów i koleżanek.

b) Nie posiada uwag o złym zachowaniu w szkole.

c) Nie posiada uwag o braku zmiany obuwia.

d) Nie ulega nałogom.

4. Reprezentuje szkołę w konkursach lub zawodach sportowych.

5. Chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska.

6. Dba o zdrowie i higienę osobistą.

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń, który wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków i spełnia następujące kryteria:

1. Ma maksymalnie 4 godziny nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

2. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia.

3. Jest zdyscyplinowany na lekcji, zainteresowany zdobywaniem wiedzy

a) nie przeszkadza na lekcjach

b) jest aktywny

c) prowadzi zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela

d) posiada pomoce dydaktyczne wymagane na lekcję

e) prawidłowo wypełnia obowiązki dyżurnego (klasowego i szkolnego)

4. Jest zaangażowany w działalność na rzecz klasy, szkoły inspiruje działalność innych osób.

5. Wykazuje troskę o mienie społeczne, szkolne i szanuje własność innych osób.

6. Zmienia obuwie szkolne.

7. Nie ulega nałogom (nie pali, nie używa alkoholu i narkotyków)

8. Nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia dla siebie i innych, czynnie przeciwstawia się niebezpiecznym zachowaniom

9. Posiada wysoką kulturę osobistą:

a) nie używa wulgarnego języka

b) właściwie zachowuje się wobec kolegów i nauczycieli

Ocenę poprawną

otrzymuje uczeń, który na ogół zachowuje się poprawnie, ale niezbyt starannie wywiązuje się ze swoich obowiązków, bywa mało aktywny, niesystematyczny, choć nie wchodzi w konflikt z prawem, nie oddziałuje źle na zespół klasowy. Zdarzają mu się drobne naruszenia regulaminu, otrzymuje sporadycznie uwagi za niestosowne zachowanie się na lekcji ale zastosowane środki zaradcze rokują poprawę i przynoszą oczekiwane rezultaty.

Ocenę nieodpowiednią

otrzymuje uczeń, który w rażący sposób lekceważy obowiązki, zastosowane środki zaradcze przez samorząd klasy, wychowawcę, dom rodzinny, dyrekcję nie odnoszą żadnych skutków, w tym m. in:

  1. Uporczywie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, permanentnie narusza postanowienia czy też źle wypełnia powierzone zadania.
  2. Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji (ma liczne uwagi w dzienniku lub w zeszycie).
  3. Wagaruje (ma nieusprawiedliwionych więcej niż 20% ogółu godzin lub 30% godzin z jednego przedmiotu)
  4. Niszczy rzeczy osobiste innych, sprzęt lub wystrój pomieszczenia
  5. Stosuje przemoc fizyczną wobec młodszych i słabszych
  6. Wyśmiewa i ubliża innym, ośmiesza uczniów aktywnych

Ocenę naganną

otrzymuje uczeń, który w rażący sposób lekceważy obowiązki, zastosowane środki zaradcze przez samorząd klasy, wychowawcę, dom rodzinny, dyrekcję nie odnoszą żadnych skutków, w tym m. in:

1. Ma 50% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (nawet z jednego przedmiotu).

2. Demoralizuje innych i namawia do złego.

3. Pali papierosy.

4. Używa i rozprowadza alkohol i narkotyki.

5. Fałszuje dokumenty (prace klasowe, podpisy, dopisuje lub zmienia oceny szkolne).

6. Wchodzi w konflikt z prawem (szantaże, prowokowanie do udziału w bójkach, świadome niszczenie mienia innych, wymuszanie siłą lub groźbą cudzej własności).

Uczeń, który świadomie wszedł w konflikt z prawem lub dopuścił się jednego

z wyżej wymienionych wykroczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż naganna:

Od obniżenia oceny do nagannej można odstąpić tylko w przypadku, jeśli uczeń w poprzednim semestrze tego samego roku szkolnego miał ocenę wzorową lub bardzo dobrą, wykroczenie miało charakter incydentalny a uczeń zrozumie swój błąd i wyrazi chęć naprawienia go. W takim wypadku ocenę obniża się do nieodpowiedniej.

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone