Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Bezpieczna i przyjazna szkoła
Wpisany przez Administrator
niedziela, 31 stycznia 2010 12:00

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – alternatywą programu

„Zero tolerancji dla przemocy”


Dwa lata temu, wszyscy byliśmy głęboko poruszeni tragedią, jaka wydarzyła się w jednym z gimnazjów w Gdańsku. Pod wpływem tych wydarzeń podjęto wiele działań, mających na celu ograniczenie skali agresji i przemocy w polskich szkołach. Przyjęty został Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Zdaniem obecnego kierownictwa resortu edukacji program ten został skonstruowany na potrzeby chwili, nie był skonsultowany ze środowiskiem co do skali i przyczyn niepokojących zjawisk i procesów jakie zachodzą w szkołach, akcentował podejście restrykcyjne i koncentrował się bardziej na usuwaniu objawów niż przyczyn problemów nękających szkoły. Po prawie półtorarocznym funkcjonowaniu programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Rada Ministrów dnia 19 sierpnia 2008 r. przyjęła nowy: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Już sama nazwa programu wskazuje na odejście od polityki dyscyplinowania ucznia i restrykcji prowadzących do wykluczenia ze społeczności szkolnej uczniów sprawiających trudności wychowawcze.

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zachęca do refleksji pedagogicznej, poszukiwania źródeł problemów i wspólnego rozwiązywania tych problemów w szkole, a także podejmowania oddziaływań, które powinny doprowadzić do zmiany zachowania. Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. Pozostawione zostały w nim te działania z programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole", które przyniosły pozytywny efekt, zostały dobrze ocenione przez szkoły i nauczycieli. Będą one kontynuowane. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów to podstawowe obszary, jakie zostaną wzmocnione w programie "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Proponowany program wiąże się również ze wzmocnieniem funkcji wychowawczej szkoły, budowaniem pozytywnego klimatu społecznego oraz ze zmianą relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem. Zakłada przeniesienie akcentu na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole. Karanie, dyscyplinowanie i restrykcje (główne założenia programu „Zero tolerancji....) pozostają tymi środkami, które mają zastosowanie dopiero po wyczerpaniu dostępnych, korygujących oddziaływań wychowawczych.

Istotnym elementem szkoły zapewniającej bezpieczeństwo i wymagającej – jest budowanie wewnętrznej motywacji do nauki, uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Tak więc mniejsza uwaga będzie skierowana na tworzenie zewnętrznych ograniczeń i środków kontroli (takich jak izolowanie uczniów sprawiających trudności – rezygnacja z tworzenia specjalnych ośrodków wsparcia wychowawczego, oprogramowanie ograniczające dostęp do szkodliwych stron w Internecie czy przymus jednolitego stroju szkolnego) a więcej środków, energii i czasu poświęcone zostanie kształtowaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. Program ten zakłada, że szkoła ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i młodzieży, a kluczem do tego jest zmiana relacji między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” kładzie szczególny nacisk na doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także budowanie klimatu współpracy oraz szacunku i zaufania do szkoły.

Wśród priorytetów programu znalazła się między innymi organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (sportowych, artystycznych, itp.), które będą adresowane do uczniów zdolnych lub mających trudności z nauką, a także pochodzących ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te zajęcia miałyby prowadzić gminne lub miejskie domy kultury, ośrodki politechniczne, ogrody jordanowskie, itp.

Jednakże najważniejszym, priorytetowym zadaniem Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, przewidzianym do realizacji w latach 2008 – 2013, jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach, ograniczenie występujących zjawisk patologicznych, w tym szczególnie agresji i przemocy rówieśniczej poprzez poprawę klimatu psychospołecznego szkoły i wprowadzenie programu wychowawczego w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości, szacunku i tolerancji.

 

 

Opracowała:

Renata Kwiecień

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone